learning-journey-banner

கற்றல் திட்டங்கள்

தீவெங்கிலும் கிடைக்கும் எங்களது சிறப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்ட கற்றல் திட்டங்களுடன், வகுப்பறை சூழலில் அத்தியாவசிய மின்னிலக்கத் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மின்னிலக்கத் திறன்களைக் கேளிக்கையான எளிய முறையில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!